5

Zöld Óvoda

Hegyvidéki Önkormányzat

Hírek

Kedves Szülők!

Örömmel értesítem Önöket, hogy az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet értelmében 2020. június 2-től a Hegyvidéki Önkormányzat intézményei is megnyílnak. A járványveszély azonban nem múlt el, és szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy a ránk bízott gyermekek és az intézményünk dolgozói a lehető legnagyobb biztonságban legyenek, ezért kérem, hogy a mellékelt házirend-kiegészítést figyelmesen olvassák el és az abban foglaltakat tartsák be. Kérem továbbá azt is, hogy a csatolt szülői nyilatkozatot kitöltve juttassák vissza az intézményvezetőnek (e-mailen vagy személyesen), mert ez szükséges ahhoz, hogy a gyermekük látogathassa az intézményt. Az óvoda igénybevétele mellett döntő szülőktől kérem, hogy a mai napon rendeljék meg az étkezést a Menza rendszerben.


Megértését, szíves együttműködését előre is köszönöm, jó egészséget kívánok!

Tisztelt Szülők!


Az alábbi linkeken tájékozódhatnak az iskolai beíratkozással kapcsolatosan:


http://mackosovoda.hu/download.php?docID=75179

http://mackosovoda.hu/download.php?docID=75143


A koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet okán, a kormány által kihirdetett intézkedések figyelembevételével, valamint az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatára figyelemmel az óvodai beiratkozás eljárásrendje a következő:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – a továbbiakban Rendelet – 12. §).

A Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazó rendelkezéssel együtt, hogy a gyermek külön eljárásban felmenthető.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási kormányhivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2)).

 

A beiratkozás időpontja: 2020. április 2-21.

 

Az óvodai jelentkezés elektronikus úton, az önkormányzat mint fenntartó által működtetett e-ügyintézési rendszeren keresztül történik.
Az online beiratkozás lehetőségeinek részletei az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu) olvashatók.


Beiratkozáskor elektronikusan csatolandó dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratása esetén tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya (a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)),
 • a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű.

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1)).
 • A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. § (2)).
 • A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3)).


SNI jegyzék megtekinthető és letölthető:

 • Óvodások leszünk 2020/2021 című önkormányzati kiadványunkban
 • www.hegyvidek.hu honlapon.
 • A meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati óvodába adható be a jelentkezés az e-ügyintézési rendszeren keresztül.
 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni.
 • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
 • Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.


Nemzetiségi nyelvű óvoda a XII. kerületben (német):

 • Normafa Óvoda (1121 Budapest, Normafa út 30-32.)
 • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.


Óvodák körzethatára megtekinthető és letölthető:

 • Óvodások leszünk 2020/2021 című önkormányzati kiadványunkban
 • www.hegyvidek.hu honlapon.
 • Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
 • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda – Nkt. 49. § (3)). Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.


Ha ez nem teljesül, vagy bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül az életvitelszerű körzetben lakás tényét igazolja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat bemutatásával (Rendelet 20. § (9)). Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatással ellenőrizni. Ha az óvodavezető, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Rendelet 20. § (10)).

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmekről 2020. április 30-ig döntést hoz, és erről – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket.

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

Az első óvodai nevelési nap: 2020. szeptember 1. (kedd)

A nevelési év utolsó napja: 2021. augusztus 31.

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Budapest Hegyvidék, 2020. március 30.

dr. Gottfried-Tusor Gabriella, jegyző


Kedves Szülő!

 

Jelen helyzetre tekintettel és Polgármester Úr utasítására 2020. március 18-tól az óvodák kerületünkben is zárva tartanak és csak ügyeletet biztosítunk két intézményben. Az óvodai jelentkezésről a Hegyvidéki Önkormányzat honlapja ad tájékoztatást: htwww.hegyvidek.hu/aktualis/hirek/hirdetmeny-ovodai oldalon, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok.

 

Az óvodai nyílt napok így teljes egészében elmaradnak minden óvodánkban.

 

Az óvodai beiratkozással kapcsolatosan hamarosan tájékoztatást adunk az Önkormányzat honlapján, hivatalos facebook oldalán és az óvodák honlapján, kérem, kövesse ezeket figyelemmel!

Tisztelt Szülők!


A rendkívüli helyzet miatt az árilis 23-ra meghirdetett Bocs-Váró elmarad.


Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Szülők!

 

Bizonyára már értesültek arról, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet okán, a kormány által kihirdetett intézkedések figyelembevételével a Hegyvidéki Önkormányzat nevében Pokorni Zoltán polgármester az alábbi rendkívüli intézkedéseket hirdette ki a gyermekek védelmében:

 

 • A kerületi óvodák március 18-tól bezárnak, ettől a naptól csak ügyeletet biztosítunk. Megkérjük a szülőket, hogy aki megteheti, tartsa otthon a gyermekét. Csak azok vegyék igénybe az ügyeleti szolgáltatást, akik nem találnak más megoldást.
 • A kerületi óvodák március 16-án és 17-én még kinyitnak, de ebben a két átmeneti napban már elkezdődik az új munkarendre történő átállás. Az átmeneti napokban a gyermek távollétét nem kell igazolnia a szülőnek.
 • Megkérjük azokat a szülőket, akik már az átmeneti napokon sem viszik be a gyermeküket, hogy mondják le a már megrendelt étkeztetést.
 • A kerület nagysága miatt március 18-tól az ügyeletet két óvoda látja el: a Normafa Óvoda és az Orbánhegyi Óvoda.
 • Március 16-án, hétfőn reggel töröljük a március 18-tól kezdődő időszakra vonatkozó valamennyi korábbi étkezési igényt az e-Menza rendszerben.
 • Aki igényt tart az ügyeletre, az március 16-án reggel 10 órától jelezheti az e-Menza rendszerben.
 • A lemondott ékezések díját az önkormányzat a szokásos módon jóváírja.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését kérelemre az önkormányzat biztosítja a Németvölgyi Általános Iskolában. Az érintett családokkal a Népjóléti Iroda veszi fel a kapcsolatot.

 

A Normafa Óvoda az alábbi óvodákba járó gyermek részére biztosítja az ügyeletet:

-Hegyvidéki Mesevár Óvoda

-KIMBI Óvoda

-Városmajori Óvodák – Csermely tagóvoda

-Zugliget Óvoda

 

Az Orbánhegyi Óvodák az alábbi óvodákba járó gyermek részére biztosítja az ügyeletet:

-Mackós Óvoda

-Süni Óvodák

-Táltos Óvoda

-Városmajori Óvodák – Városmajor utcai székhely óvoda

 

Az ügyelet tervezéséhez szükséges felmérni az igényeket.

Kérjük, szíveskedjenek az alábbi kérdésekre adott válaszaikkal segíteni munkánkat.

 

1. Igénybe kívánják venni az ügyeletet?

- igen

- nem

 

2. Amennyiben igen, mennyi ideig?

-rövid távon (néhány hét)

-hosszú távon (a veszélyhelyzet elhúzódása esetén)

 

3. Abban az esetben, ha a későbbiek folyamán lehetőség nyílna arra, hogy akik nem kérnek ügyeletet, azok rendelhessenek elvitelre étkezést gyermekük számára, élnének a lehetőséggel?

-igen

-nem

 

Kérjük, válaszukat az óvoda e-mail címére szíveskedjenek küldeni. Szíves együttműködésüket köszönjük!

 

 

Budapest Hegyvidék, 2020. március 15.

 

 

Üdvözlettel:

 

Csepreginé Volosinovszki Mária

irodavezető

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

Oktatási és Közművelődési Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5994

Fax: (+36 1) 224-5905

e-mail: CsepregineVolosinovszki.Maria@hegyvidek.hu

www.hegyvidek.hu

Kedves Szülők!

 

Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket a Bocs-Váróra 2020. április 23-án, délelőtt 09.00 és 11.00, illetve délután 15.30 és 16.30 között, amikor betekintést nyerhetnek óvodai életünkbe.

 

2020. április 23-án, 16.30- tól tájékoztató szülői értekezletet tartunk, melyre a szülőket várjuk!

Kedves szülők!

Kis segítség a szabadság tervezéshez:

Az óvoda zárva tart: 2020.07.13-08.19.

Zárás utáni első nap: 2020. 08. 24.